(P) Care sunt pașii pentru obținerea autorizației de funcționare necesară pentru operarea unui elevator auto cu două coloane?

Un elevator 2 coloane este un elevator auto conceput cu scopul de a ridica vehiculele rutiere și a le muta poziția în spațiu pe verticală sau pe distanțe relativ mici. Un elevator auto 2 coloane, la fel ca oricare alt tip de elevator, nu poate fi folosit de personal necalificat și care nu a beneficiat de o pregătire în vederea specializării în activitatea de operare. Dar destinația sa și beneficiile practice pe care le oferă oricărui service auto cu care este dotat, fac din elevatorul auto un utilaj indispensabil.

Pentru operarea în condiții legale a unui elevator auto este necesară obținerea unei autorizații speciale. Obținerea acesteia presupune doi pași distincți reprezentând:

·montarea elevatorului și întocmirea documentației specifice;

·demersurile pentru obținerea propriu-zisă a autorizației.

Ce presupune documentația tehnică de montare a unui elevator?

La fiecare montaj al unui nou elevator este necesară completarea unei documentații tehnice preliminare avizate de RADTP. Acesta este titlul pe care îl poartă o persoană calificată pentru această acțiune, denumită fără abrevieri: Responsabil cu avizarea documentației tehnice de preliminare de montare.

Un proces verbal de acceptare a lucrărilor de montaj este și el necesar și se întocmește de către RSVTI, adică, responsabilul cu supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor.

Un alt proces verbal ce trebuie întocmit după montare este procesul verbal al probelor de casă. În el sunt însemnate încercările în casă precum și rezultatele acestora și confirmă faptul că utilajul se poate folosi în vederea îndeplinirii scopului pentru care a fost conceput.

În urma operațiunii de montare a unui elevator este necesară și semnarea unei declarații de conformitate. Aceasta se emite pentru seria de fabricație a elevatorului montat.

În dosar trebuie inclus și certificatul producătorului prin care a fost acceptată în mod oficial fabricarea curentă a elevatorului în cauză. Acest certificat este valabil pentru producătorii care nu fac parte din spațiul comunitar.

Tot sub formă de declarație, trebuie consemnate și lucrările de montare efectuate. Această declarație se compune conform anexei 1 din PT R1/2010.

Pentru ca producătorul să fie scutit de orice responsabilitate în cazul defectării elevatorului în urma unei operări necorespunzătoare, din documentația tehnică de montare face parte și schița ce cuprinde toate informațiile legate de dimensiunile de gabarit și de spațiile de siguranță ale elevatorului auto.

Nu în ultimul rând, o documentație completă trebuie să conțină și declarația de conformitate a bazamentului. Caracteristicile pe care acesta trebuie să le îndeplinească, precum și tipul de beton din care este necesar să fie alcătuit sunt stabilite de producătorul elevatorului. Dacă apar dificultăți în evaluarea materialului folosit pentru bazament, se poate apela la constructorul imobilului.

Ce alte documente însoțesc declarațiile și procesele verbale semnate la finalizarea lucrărilor de montare în vederea obținerii autorizației de funcționare a elevatorului auto?

Autorizația de funcționare a unui elevator auto se obține după ce montatorul face o solicitare scrisă la IT ISCIR pentru efectuarea verificării. În această solicitare el trebuie să menționeze și o dată precisă la care dorește să aibă loc această verificare.

Și în această etapă, montatorul trebuie să pregătească un set de documente din care face parte și documentația de montare alături de alte cereri și declarații importante, ca de exemplu, declarația întocmită pe propria răspundere a celui cu titlu de deținător sau utilizator al elevatorului în care să se menționeze acolo unde este cazul și ultimul loc în care a funcționat utilajul.

Tot în vederea obținerii autorizației de funcționare, beneficiarul elevatorului auto trebuie să îndeplinească trei următoarele condiții:

·să aibă în cadrul firmei un operator autorizat RSVTI care să supravegheze buna funcționare a instalațiilor;

·să permită efectuarea lucrărilor de întreținere a elevatorului auto de către o firmă autorizată IT ISCIR;

·să se asigure că operarea elevatorului se va efectua exclusiv de o instruită în acest sens și supusă unei examinări periodice.

Îndeplinirea tuturor cerințelor de mai sus, dar și întocmirea documentației necesare, asigură obținerea autorizației de funcționare a elevatoarelor auto și totodată reprezintă un pas extrem de important în atingerea succesului în afaceri pentru atelierele și service-urile de automobile.

Adaugă un comentariu