Regulament concurs Volanul de aur

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Ringier România SRL (denumita în continuare „Organizator”), editor al publicatiei Auto Bild, societate comerciala româna cu sediul social în Bucuresti, Bvd. Dimitrie Pompeiu Nr. 6, cladire Novo Parc, sector 2, înregistrata în registrul comertului cu nr. de ordine J40/10882/1996, având codul unic de înregistrare R 9060359 si contul bancar IBAN RO87ABNA4100264100055626 deschis la RBS BANK ROMANIA S.A..

Campania promotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursul derularii Campaniei.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Decizia de derulare a campaniei promotionale conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament ("Regulamentul"), obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul campaniei este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant la adresa Organizatorului, RINGIER ROMANIA SRL Bd. Dimitrie Pompeiu, nr 6, sector 2, Bucuresti sau pe site-ul http://www.auto-bild.ro Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia si prin intocmirea unui Act Aditional la prezentul regulament, notificat si autentificat. Eventualele modificari vor intra in vigoare numai dupa ce vor fi aduse la cunostinta publicului prin intermediul site-ului http://www.auto-bild.ro/

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala „Volanul de aur”este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Campania promotionala „Volanul de aur” se desfașoara in perioada 24 august 2011 – 15 septembrie 2011.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania promotionala „Volanul de aur” este deschisa tuturor persoanelor fizice cu resedinta in Romania, care respecta prevederile prezentului regulament oficial. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

Nu sunt eligibile pentru a participa la campania promotionala „Volanul de aur” angajatii si/sau colaboratorii S.C. RINGIER ROMANIA SRL., precum si rudele acestora pana la gradul IV inclusiv, persoanele juridice sau asociatiile familiale sau acele persoane fizice sau juridice, in care RINGIER ROMANIA SRL detine participatii, functii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia, precum si angajatii/colaboratorii persoane fizice ai agentiilor implicate si ai companiilor distribuitoare ale RINGIER ROMANIA SRL si rudele acestora, pana la gradul IV inclusiv.

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa se supuna si sa respecte prevederile, termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la campanie se considera acceptarea automata a inregistrarii in baza de date de consumatori a companiei RINGIER ROMANIA SRL si a primirii oricaror tipuri de mesaje legate de campanie din partea Organizatorului.

Regulamentul va fi comunicat gratuit, oricui solicita o copie a regulamentului, la adresa organizatorului: RINGIER ROMANIA SRL

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Pentru a participa la prezenta campanie, participantii trebuie sa respecte urmatorul mecanism:

1. Sa acceseze in perioada 24 august 2011 – 15 septembrie 2011 cel putin o data site-ul http://www.auto-bild.ro. Pentru a participa la concurs concurentii trebuie urmeze pasii urmatori:

1. acceseaza www.bravonet.ro

2. click pe bannerul de concurs, pozitionat vizibil pe homepage.

3. sa voteze masinile participante

4. participantul are acces continuu la regulamentul concursului.

SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

Premiile acordate in cadrul prezentei campanii promotionale sunt:

– 2 Televizoare LCD Sharp LC19S7EBK

– 10 MP3 Playere Kinetix

– 10 seturi Avon

– 100 abonamente pe 3 luni la revista Autobild

In cadrul acestei campanii promotionale, nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiilor  sau schimbarea premiilor. Premiile din imaginile de pe materialele de prezentare sunt cu titlu informativ.

SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI TRAGEREA LA SORTI

Desemnarea castigatorului se va face prin tragere la sorti. Intra in extragere doar cei care completeaza toate campurile. Tragerea la sorti se va face  in data de 19 septembrie 2011

In cazul in care castigatorul premiului nu si-a revendicat premiul in perioada specificata  pe site (de 30 de zile de la afisarea castigatorilor pe site), acestia vor pierde orice drept asupra premiului castigat. Premiul nerevendicate la timp nu va fi reportat si ramane in posesia Organizatorului.

SECTIUNEA 8. ANUNTAREA SI VALIDAREA CASTIGATORILOR, ACORDAREA PREMIILOR

Anuntarea castigatorilor

Castigatorul se va afisa pe site-ul http://www.auto-bild.ro/.

Castigatorii tuturor premiilor sunt obligati sa contacteze departamentul de marketing Magazine Division S.C. RINGIER ROMANIA SRL la numarul de telefon 021.20.30.947, de luni pana vineri intre orele 10:00 -18:00 pentru a revendica premiul prin: mentionarea numelui, a prenumelui si a adresei la care va fi trimis premiul. Numele si prenumele trebuie sa coincida cu cele completate pe site, in momentul postarii pozei.

Premiile vor fi trimise prin Posta Romana de catre S S.C. RINGIER ROMANIA SRL care nu-si asuma nici o responsabilitate in ceea ce priveste ajungerea acestora la destinatie. In cazul in care cititorul doreste primirea premiului prin curier, acesta va suporta costurile de trimitere.

 SECTIUNEA 9. LIMITAREA RASPUNDERII

Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de catre castigator, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.

In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru (lista NU este exhaustiva, ci doar exemplificativa):

·           erorile distribuitorilor de ziare care aduc revista in alta zi decat cea de apariție, care depașeste perioada-limita de validare;

·           abonamentele care sosesc cu intarziere;

·           oricare disfuncționalitate a rețelelor de electricitate, de telefonie fixa sau mobila etc. care impiedica buna derulare/funcționare a concursului (operatorul de telefonie mobila, CONEL etc.);

·           defecțiunea oricarui material de recepție sau a liniilor de comunicație.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 10. MINORII SI PERSOANELE LIPSITE DE CAPACITATE DE EXERCITIU

In cazul in care castigatorul unuia dintre premiile oferite in Campanie este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, sau persoana in imposibilitate fizica de a se deplasa, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului prin intermediul parintelui, tutorelui sau reprezentantului sau legal, sau al oricarei alte persoane imputernicite in acest sens.

In cazul in care castigatorul unuia dintre premiile oferite in Campanie este o persoana cu capacitate de exercitiu restransa, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului prezentand acordul scris al parintelui, tutorelui sau reprezentantului sau legal, sau al oricarei alte persoane imputernicite in acest sens.

Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea oficiala a premiului reprezentantilor persoanelor aici indicate, care au justificat calitatea acestora,  precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea reclamatiilor de orice natura legate de aceasta provenite de la terte parti.

SECTIUNEA 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

EDITURA BAUER RINGIER S.R.Lprelucreaza date personale in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator date personale, sub notificarea cu numarul 10657/2009 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Toate datele personale ale Participantilor, furnizate de catre acestia devin proprietatea Organizatorului. Datele personale colectate de Organizator vor fi folosite pentru campanii viitoare de marketing direct doar daca persoanele vizate si-au dat acordul expres si neechivoc in acest sens. Datele personale colectate in cadrul acestei campanii promotionale nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Numele si prenumele castigatorului precum si premiile castigate in cadrul campaniei vor fi publicate pe site-ul www.bravonet.ro.

Persoanele fizice participante la campanie au conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art.15). In vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre S.C. RINGIER ROMANIA SRL., cu sediul in Bd. Dimitrie Pompeiu, nr 6, sector 2, Bucuresti.

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate castigatorilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora* sau printr-o decizie a Organizatorului.

*Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului regulament si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

SECTIUNEA 14. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: S.C. RINGIER ROMANIA SRL., cu sediul in Bd. Dimitrie Pompeiu, nr 6, sector 2, Bucuresti, in termen de maxim 4 (patru) saptamani de la data tragerii la sorti. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio contestatie.

 

Adaugă un comentariu

Articole similare