Regulament General Concursuri

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

 

Concursurile sunt organizate de AUDIENȚĂ GENERALĂ AG SRL, cu sediul in Strada Roma, Nr 16, Ap.2, Sector 1, Bucuresti, înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. R.C.:  J40/13043/26.07.2005  cod fiscal RO 17812592, (denumită în continuare Organizator‘ sau AUDIENȚĂ GENERALĂ AG SRL).

Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul regulament este finală si obligatorie pentru participanţi. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament (Regulamentul), obligatoriu pentru toţi participanţii.

Organizatorul îsi rezervă dreptul de a modifica/completa şi/sau schimba Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăsurarea Campaniei, eventualele modificări vor intra în vigoare numai după ce vor fi aduse la cunoştinţa publicului pe pagina de facebook a revistei AUTO BILD Romania.

 

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Concursul AUTO BILD Romania este organizat în conformitate prevederile legale in vigoare. Orice eroare în declararea datelor personale nu atrage răspunderea Organizatorului. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligaţie în cazul furnizării unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului în condiţii normale a premiului.

 

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂSURARE ŞI DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Concursul AUTO BILD Romania este organizat şi se desfăşoară în revista AUTO BILD România și pe pagina de Facebook AUTO BILD România, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, în perioada valabilității concursului.

 

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul AUTO BILD Romania este deschis tuturor persoanelor fizice cu reşedinţa în România, cu vârsta de cel puţin 18 ani, împliniţi până la data începerii Campaniei şi care respectă prevederile prezentului regulament oficial. Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

Nu sunt eligibile pentru a participa la concursul AUTO BILD Romania angajaţii şi/sau colaboratorii AUDIENȚĂ GENERALĂ AG SRL, precum şi rudele acestora până la gradul IV inclusiv, persoanele juridice sau asociaţiile familiale sau acele persoane fizice sau juridice, în care AUDIENȚĂ GENERALĂ AG SRL deţine participaţii, funcţii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia, precum şi angajaţii agenţiilor implicate şi ai companiilor distribuitoare ale AUDIENȚĂ GENERALĂ AG SRLşi rudele acestora, până la gradul IV inclusiv.

Prin participarea la această Concurs, participanţii sunt de acord să se supună şi să respecte prevederile, termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la campanie se consideră acceptarea automată a înregistrarii în baza de date a companiei AUDIENȚĂ GENERALĂ AG SRL şi a primirii oricăror tipuri de mesaje legate de campanie din partea Organizatorului.

 

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Participanții la concursul AUTO BILD Romania vor trebui să indeplinească toate cerințele din concurs pentru a putea participa. Cerinte generale:

– te abonezi la revista AUTO BILD Romania

– dai like paginilor @Auto Bild Romania

– dai share postarii cu concursul de pe pagina de Facebook @AUTO BILD Romania

Vor fi declarați înscriși în concurs doar cei care bifează toate cerințele menționate în conținutul concursului. Câștigătorii premiilor puse în concurs vor fi desemnați prin tragere la sorți.

 

SECŢIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Premiile concursului sunt:

În funcție de concurs, premiile se vor anunța pe perioada desfasurarii fiecarui concurs. În cadrul acestei campanii promoţionale, nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiilor sau schimbarea premiilor. Premiile din imaginile de pe materialele de prezentare sunt cu titlu informativ.

 

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

Câștigătorul se va anunța pe pagina de Facebook AUTO BILD Romania, după fiecare extragere. Extragerea va fi efectuata prin tragere la sorți.

 

SECŢIUNEA 8. ANUNŢAREA ŞI VALIDAREA CÂSTIGATORILOR, ACORDAREA PREMIILOR

Toți câştigătorii sunt obligaţi să contacteze departamentul de marketing la adresa [email protected], pentru a revendica premiul prin: menţionarea premiului, numelui, prenumelui, numărului de telefon şi a adresei la care va fi trimis premiul. Numele şi prenumele trebuie să coincidă cu cele completate pe site, în momentul inscrierii. Premiile pot fi revendicate in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la publicarea castigatorilor, dupa aceasta perioada castigatorii isi pierd drepturile asupra premiilor.

Câstigătorii din Bucureşti îşi pot ridica premiul, în termen de maximum 30 de zile de la afişarea câştigătorilor, prin coordonarea cu Organizatorul. Premiul va fi înmânat numai în baza buletinului de identitate/cardului de identitate.

 

SECŢIUNEA 9. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenţa principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respectă prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de către câştigator, Organizatorul nu mai răspunde de integritatea şi calitatea acestora.

În cazul în care Organizatorul constată ca un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îsi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câstigatorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câstigator. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii după ce premiul a fost deja acordat, respectivul câstigator va restitui Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatură cu aceasta.

Organizatorul este îndreptatit sa ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

SECŢIUNEA 10. PERSOANELE LIPSITE DE CAPACITATE DE EXERCIŢIU

În cazul în care câstigatorul unuia dintre premiile oferite în Campanie este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu, sau persoană în imposibilitate fizica de a se deplasa, aceasta este îndreptăţită să intre în posesia premiului prin intermediul tutorelui sau reprezentantului său legal, sau al oricărei alte persoane împuternicite în acest sens.

În cazul în care câstigatorul unuia dintre premiile oferite în Campanie este o persoană cu capacitate de exerciţiu restransă, aceasta este îndreptatita să intre în posesia premiului prezentând acordul scris al părintelui, tutorelui sau reprezentantului său legal, sau al oricărei alte persoane împuternicite în acest sens.

Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea oficială a premiului reprezentanţilor persoanelor aici indicate, care au justificat calitatea acestora, precum şi de plata oricăror despăgubiri sau soluţionarea reclamaţiilor de orice natură legate de această provenite de la terţe părţi.

 

SECŢIUNEA 11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

AUDIENȚĂ GENERALĂ AG SRL prelucrează datele personale pe care le furnizează Participanții atunci când se înscriu în Campania promoțională AUTO BILD Romania, când își exprimă consimțământul să primească comunicări comerciale sau să participe la sondajele și chestionarele AUDIENȚĂ GENERALĂ AG SRL, sau contactează Organizatorul prin orice mijloace de comunicare.

Prelucrăm datele dvs. personale pentru următoarele scopuri:

Organizarea de concursuri și promoții

Dacă sunt de acord, Participanții pot participa la concursurile și loteriile cu premii organizate de AUDIENȚĂ GENERALĂ AG SRL.

De asemenea, atunci cand organizează concursuri, AUDIENȚĂ GENERALĂ AG SRL are interesul legitim să prelucreze date pentru efectuarea formalitatilor aferente pentru acordarea premiilor revendicate de castigatori, solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea campaniilor si acordarea premiilor; punerea in aplicare a prevederilor regulamentului, investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari.

Temei juridic: art. 6(1)(a) GDPR – consimțământ

art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim

Inregistrarea convorbirilor telefonice cu castigatorii concursurilor organizate de AUDIENȚĂ GENERALĂ AG SRL

AUDIENȚĂ GENERALĂ AG SRL  poate inregistra convorbirile telefonice cu persoanele declarate castigatoare in concursurile / loteriile organizate de aceasta. Inregistrarea convorbirilor ajută Organizatorul sa gestioneze activitatea sa interna in departamentul care se ocupa de promotii / marketing, dar si pentru a asigura dovada aspectelor agreate cu castigatorii in cazul unor potentiale dispute sau litigii cu privire la premiile acordate.

Temei juridic: art. 6(1)(a) GDPR – consimțământ  pentru înregistrarea convorbirii si  art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim

Transmiterea de comunicări comerciale, invitații de a participa la concursuri, chestionare sau sondaje

AUDIENȚĂ GENERALĂ AG SRL dorește să transmită Participanților materiale promoționale, să îi informeze în legătură cu noile produse / servicii oferite de Organizator, să lanseze invitații de a participa la loterii promoționale, la sondaje sau de a răspunde la chestionare și pentru a le comunica alte informații similare pe care le consideră că pot fi de interes pentru Participanți, inclusiv, dacă aceștia sunt de acord, prin transmiterea de materiale promoționale / comunicări de marketing privind produsele / serviciile partenerilor Organizatorului.

Temei juridic: art. 6(1)(a) GDPR – consimțământ

Îndeplinirea unor obligații legale

Uneori prelucrarea datelor este necesară pentru a permite îndeplinirea obligațiile legale ce revin AUDIENȚĂ GENERALĂ AG SRL, cum ar fi:

  • plata impozitelor și a contribuțiilor relevante (e.g. câștigătorii concursurilor), raportarea către autoritățile fiscale relevante și ținerea unor evidențe contabile;
  • arhivarea datelor conform legislației aplicabile;
  • publicarea numelui câștigătorilor și a premiilor acordate în loteriile promoționale organizate.

Temei juridic: art. 6(1)(c) GDPR – executarea unei obligații legale

Apărarea drepturilor și intereselor în justiție   Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție în cadrul unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale în care este implicat Organizatorul.

Temei juridic: art. 6(1)(f) GDPR – apărarea drepturilor și intereselor operatorului

 

A. ENTITĂȚILE CĂRORA LE VOR FI DEZVALUITE DATELE

AUDIENȚĂ GENERALĂ AG SRL poate dezvalui datele cu caracter personal ale Participanților catre (i) entitatile si/sau persoanele imputernicite de AUDIENȚĂ GENERALĂ AG SRL (din EEA sau din state terte) implicate in furnizarea comunicarilor comerciale (cum ar fi furnizorilor de centre de date, furnizori de servicii de plata pentru diverse facilitati de plata, furnizorii de platforme de e-mailing cum ar fi Google Mail), organizarea si desfasurarea concursurilor / promotiilor Organizatorului (inclusiv atunci cand sunt organizate in parteneriat cu alte entitati); (ii) daca AUDIENȚĂ GENERALA AG SRL are obligatia de a divulga datele personale in scopul conformarii cu orice obligatie legala sau decizie a unei autoritati judiciare, autoritati publice sau organ guvernamental; sau (iii) daca Organizatorului i se cere sau i se permite in alt mod sa facă acest lucru conform legislației aplicabile.

B. DURATA DE PASTRARE A DATELOR

AUDIENȚĂ GENERALĂ AG SRL păstrează datele cu caracter personal ale Participanților atât cât este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. Spre exemplu, daca un Participant este castigator al unui concurs organizat de AUDIENȚĂ GENERALĂ AG SRL, Organizatorul poate pastra datele cu caracter personal ale câștigătorului pentru o perioadă de 3 ani de la data la care a expirat termenul in care premiul ar fi trebuit sa fie revendicat sau de la data la care a revendicat premiul. Ulterior, anumite date cu caracter personal ar putea fi pastrate pentru o perioada mai lunga, pentru scop de arhivare, conform regulilor de arhivare aplicabile.

C. DREPTURILE PARTICIPANȚILOR ÎN CALITATE DE PERSOANE VIZATE

Conform legii, Participanților le sunt recunoscute urmatoarele drepturi in calitate de persoane vizate:

a) Dreptul de acces – Participanții pot obtine de la AUDIENȚĂ GENERALĂ AG SRL confirmarea ca aceasta prelucrează datele lor personale, precum si informatii privind specificul prelucrarii

b) Dreptul de a corecta datele – Participanții pot solicita Organizatorului modificarea datelor dvs. personale incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.

c) Dreptul la stergere – Participanții pot solicita stergerea datelor personale atunci cand: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si prelucrate de către AUDIENȚĂ GENERALĂ AG SRL; (ii) Participanții și-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor si AUDIENȚĂ GENERALĂ AG SRL nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele trebuie sterse conform legislatiei relevante.

d) Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie – Participanții pot sa își retragă oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scop de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Organizatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.

e) Restrictionare in anumite conditii – Participanții pot solicita restrictionarea prelucrarii datelor lor personale

f) Dreptul la portabilitatea datelor in masura in care AUDIENȚĂ GENERALĂ AG SRL prelucrează datele prin mijloace automate – Participanții pot solicita Organizatorului, in conditiile legii, sa furnizeze datele lor intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automat.  Daca solicită acest lucru, AUDIENȚĂ GENERALĂ AG SRL poate sa transmită datele Participanților unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

 

SECŢIUNEA 13. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta campanie poate înceta numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forta majoră* sau printr-o decizie a Organizatorului.

*Forta Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului regulament şi care împiedică partea sau părţile să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, exonereaza de răspundere partea care o invocă, pe durata de existenţă a cazului de Forta Majora, confirmat de Camera de Comert şi Industrie a României.

 

SECŢIUNEA 14. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participantii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

Eventualele reclamaţii legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe următoarea adresa [email protected] în termen de maxim 2 (două) săptamâni de la data tragerii la sorţi. După această data, Organizatorul nu va mai lua în consideratie nicio contestaţie.

Adaugă un comentariu