Regulamentul oficial al campaniei Auto Bild Romania “Solstițíul de vară 2016”

Perioada campaniei: 20.06.2016 – 27.06.2016

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
Campania promoţională Solstițíul de vară’, desfășurată de revista Auto Bild Romania, este organizată de RINGIER ROMANIA, cu sediul in Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompeiu Nr. 6, înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. J40/10882/1996 şi codul fiscal RO 9060359, având cont curent nr. RO27BACX0000001044222000, deschis la banca Unicredit – sucursala Grigore Mora, şi la AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, în baza notificării nr. 5216/2007 (denumită în continuare Organizator’ sau RINGIER ROMÂNIA’).

Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul regulament este finală si obligatorie pentru participanţi. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament (Regulamentul’), obligatoriu pentru toţi participanţii. Regulamentul campaniei va fi publicat pe perioada desfăsurării campaniei pe site-ul  www.Auto-Bild.ro , in pagina de concurs a site-ului http://www.auto-bild.ro. Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant la adresa Organizatorului RINGIER ROMÂNIA, bd. Dimitrie Pompeiu, nr 6, sector 2, Bucuresti.
Organizatorul îsi rezervă dreptul de a modifica/completa şi/sau schimba Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăsurarea Campaniei, cu condiţia înstiintării prealabile a participanţilor, pe site-ul http://www.auto-bild.ro,  cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia si prin întocmirea unui Act Aditional la prezentul regulament, notificat şi autentificat. Eventualele modificări vor intra în vigoare numai după ce vor fi aduse la cunoştinţa publicului pe pe site-ul http://www.auto-bild.ro.

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL
Campania promoţională Solstițíul de vară’, desfășurată de revista Auto Bild Romania, este organizată în conformitate cu prevederile legale in vigoare. Orice eroare în declararea datelor personale nu atrage răspunderea Organizatorilor. Ca atare, aceştia nu au niciun fel de obligaţie în cazul furnizării unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului în condiţii normale a premiului.

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂSURARE ŞI DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE
Campania promoţională Solstițíul de vară’, desfășurată de revista Auto Bild Romania,  este organizată şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
Campania promoţională Solstițíul de vară’, desfășurată de revista Auto Bild Romania, se desfăşoară pe site-ul auto-bild.ro, in pagina de concurs, în perioada 20 – 27 iunie 2016.

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania promoţională Solstițíul de vară’, desfășurată de revista Auto Bild Romania, este deschisă tuturor persoanelor fizice cu reşedinţa în România, cu vârsta de cel puţin 18 ani, împliniţi până la data începerii Campaniei şi care respectă prevederile prezentului regulament oficial. Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.
Nu sunt eligibile pentru a participa la campania promoţională Solstițíul de vară’, desfășurată de revista Auto Bild Romania, angajaţii şi/sau colaboratorii RINGIER ROMÂNIA, precum şi rudele acestora până la gradul IV inclusiv, persoanele juridice sau asociaţiile familiale sau acele persoane fizice sau juridice, în care RINGIER ROMÂNIA deţine participaţii, funcţii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia, precum şi angajaţii agenţiilor implicate şi ai companiilor distribuitoare ale RINGIER ROMÂNIA şi rudele acestora, până la gradul IV inclusiv.
Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să se supuna şi să respecte prevederile, termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la campanie se consideră acceptarea automată a înregistrarii în baza de date de consumatori a companiei RINGIER ROMÂNIA şi a primirii oricăror tipuri de mesaje legate de campanie din partea Organizatorului.
Regulamentul este disponibil pe pagina de concurs a site-ului auto-bild.ro sau va fi comunicat gratuit oricui solicită o copie a regulamentului, la adresa organizatorului: RINGIER ROMÂNIA, Bd. Dimitrie Pompeiu nr.6, sector 2, Bucureşti.

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
Fiecare participant la aceasta campanie trebuie să răspundă la întrebarea Câte ore are cea mai lunga zi din an?, printr-un comentariu în pagina de concurs de pe site-ul auto-bild.ro, in perioada 20 – 27 iunie 2016. In aceasta campanie intra toti participantii care raspund la aceasta intrebare, pe site-ul auto-bild.ro.

SECŢIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI PROMOŢIONALE
Premiul acestei campanii este un ceas Casio Edifice EQB-500, pret 1790 lei (inclusiv TVA).
În cadrul acestei campanii promoţionale nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiilor  sau schimbarea premiilor. Premiile din imaginile de pe materialele de prezentare sunt cu titlu informativ.

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR
Câştigătorul acestei campanii va fi stabilit în urma extragerii la sorţi prin intermediul site-ului random.org şi va fi publicat pe site-ul http://www.auto-bild.ro, cel tarziu pe data de 28 iunie 2016.

SECŢIUNEA 8. ANUNŢAREA ŞI VALIDAREA CÂSTIGATORILOR, ACORDAREA PREMIILOR
Câștigătorul va fi anunțat pe site-ul auto-bild.ro pe data de 28 iunie 2016. Premiul poate fi revendicat in maximum 30 de zile calendaristice de la anuntarea castigatorului, termen dupa care se pierde dreptul de revendicare. Pentru a-si revendica premiul, câştigătorul este obligat să contacteze departamentul de marketing la adresa [email protected], prin: menţionarea premiului, numelui, prenumelui, numărului de telefon şi a adresei la care va fi trimis premiul, în cazul câstigatorilor din provincie. Numele şi prenumele trebuie să coincidă cu cele completat pe site, în momentul postării răspunsului.

Dacă are domiciliul în Bucureşti, acesta îşi poate ridica premiul în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la revendicare, de luni până vineri între orele 10:00-18:00 de la sediul Ringier din Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 6, sector 2, Bucureşti. Premiul va fi înmânat numai în baza buletinului de identitate/cartii de identitate.

În cazul în care câştigătorul este din provincie, premiul va fi expediat în termen de 30 de zile calendaristice de la data revendicării premiului.

SECŢIUNEA 9. LIMITAREA RĂSPUNDERII
Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenţa principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respectă prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de către câştigator, Organizatorul nu mai răspunde de integritatea şi calitatea acestora.
În cazul în care Organizatorul constată ca un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îsi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câstigatorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câstigator. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii după ce premiul a fost deja acordat, respectivul câstigator va restitui Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatură cu aceasta.
Organizatorul este îndreptatit sa ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECŢIUNEA 10. MINORII ŞI PERSOANELE LIPSITE DE CAPACITATE DE EXERCITŢIU
În cazul în care câstigatorul unuia dintre premiile oferite în Campanie este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu, sau persoană în imposibilitate fizica de a se deplasa, aceasta este îndreptăţită să intre în posesia premiului prin intermediul părintelui, tutorelui sau reprezentantului său legal, sau al oricărei alte persoane împuternicite în acest sens.
În cazul în care câstigatorul unuia dintre premiile oferite în Campanie este o persoană cu capacitate de exerciţiu restransă, aceasta este îndreptatita să intre în posesia premiului prezentând acordul scris al părintelui, tutorelui sau reprezentantului său legal, sau al oricărei alte persoane împuternicite în acest sens.
Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea oficială a premiului reprezentanţilor persoanelor aici indicate, care au justificat calitatea acestora, precum şi de plata oricăror despăgubiri sau soluţionarea reclamaţiilor de orice natură legate de această provenite de la terţe părţi.

SECŢIUNEA 11. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR
RINGIER ROMÂNIA prelucrează date personale în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator date personale, sub notificarea cu numarul  5216/2007 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Toate datele personale ale Participanţilor, furnizate de către aceştia devin proprietatea Organizatorului. Datele personale colectate de Organizator vor fi folosite pentru campanii viitoare de marketing direct doar dacă persoanele vizate şi-au dat acordul expres şi neechivoc în acest sens. Datele personale colectate în cadrul acestei campanii promoţionale nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia cazurilor în care operatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare.
Persoanele fizice participante la campanie au conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art. 14) şi dreptul de opoziţie (art.15). În vederea exercitării acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisă, datată şi semnată către RINGIER ROMÂNIA, cu sediul în Bd. Dimitrie Pompeiu, nr 6, sector 2, Bucuresti.

SECŢIUNEA 12. ÎNCETAREA CAMPANIEI
Prezenta campanie poate înceta numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forta majoră* sau printr-o decizie a Organizatorului.
*Forta Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului regulament şi care împiedică partea sau părţile să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, exonereaza de răspundere partea care o invocă, pe durata de existenţă a cazului de Forta Majora, confirmat de Camera de Comert şi Industrie a României.

SECŢIUNEA 13. LITIGII
Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participantii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.
Eventualele reclamaţii legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe următoarea adresa: RINGIER ROMÂNIA, cu sediul în Bd. Dimitrie Pompeiu, nr 6, sector 2, Bucureşti, în termen de maxim 4 (patru) săptamâni de la data tragerii la sorţi. După această data, Organizatorul nu va mai lua în consideratie nici o contestaţie.

RINGIER ROMANIA SRL
______________________

taguri
Adaugă un comentariu